Hoạt động công ty

D2D đã hoàn thành rất nhiều dự án có tầm cỡ như: Time Garden, Hạ Long, Kho vận Mapple Tree VISP bắc Ninh, New Horizon City, Somerset West Point, BH Flex Khai Quang, TH truemilk...
Mapple Tree VISP bắc Ninh, New Horizon